Polityka RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – dalej RODO  informujemy, iż:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Strefa CNC sp. z o.o.
  • Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu:

-wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),m.

-wypełnienia wymagań prawnych wynikających z przepisów z zakresu rachunkowości oraz przepisów podatkowych (art. 6  ust. 1 lit. c RODO),

-dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa m.in. za pośrednictwem strony internetowej (art. 6 ust. 1
lit. a RODO),

-realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

-prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą m.in. :

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, partnerzy handlowi, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, banki – w zakresie obsługi płatności, operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,

  • Pani/Pana dane osobowe:

-pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane będą przez okres trwania umowy,

-zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej oraz w systemach
i dokumentach bankowych – będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca danego roku kalendarzowego,

-przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia,

 

  • Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może skutkować brakiem zawarcia umowy lub uzyskania odpowiedzi.

Współwłaściciel

Dawid TowarnickiWspółwłaściciel

Hubert BrejtfusWsparcie sprzedaży

Alicja Sewera-Niesyty

alicja@strefacnc.pl
+48 512 75 00 00

Dział handlowy

Daniel Wójcik

daniel@strefacnc.pl
+48 512 74 00 00

Bądź zawsze na bieżąco!

Zapisz się do Naszego Newslettera